Events

8. 9. Otvorenie výstavy / THE MEDIUMM IS THE MESSAGE / Zuzana Svatik, Anna Mária Beňová

Pozývame Vás na otvorenie výstavy THE MEDIUMM IS THE MESSAGE / Zuzana Svatik, Anna Mária Beňová v kurátorskej koncepcii Kataríny Jankechovej.
Názov výstavy: The mediumm is the message
Vystavujúce: Zuzana Svatik a Anna Mária Beňová
Kurátorka: Katarína Jankechová
Trvanie výstavy: 8.9. – 9.10.2022
The mediumm is the message je kurátorským projektom, ktorý sleduje vzájomnú komunikáciu tvorby dvoch súčasných autoriek Zuzany Svatik a Anny Márie Beňovej. Typické charakteristické črty pre obe autorky sú ironizácia, dynamickosť, dejovosť, tematické zameranie, prepájanie znakového a obrazového materiálu a sú ich komunikačným prepojením, ktoré môžeme na výstave sledovať. Kurátorský koncept je výberom starších i novších diel, ktorý sleduje dynamiku, vzájomné nadväzovanie a nepriamu komunikáciu autoriek. Zámerom kurátorského textu je prostredníctvom kľúčového diela od každej z nich poukázať na ich obojstrannú interakciu.
Zuzana Svatik v objekte s názvom Sexyland on fire využíva vizualitu sexshopov či porno biznisu, pre ktorý je typický veľmi jednotný vizuálny jazyk – špecifická práca s fontom, svetlami, farebnosťou. Sexyland on fire – je názov sexshopu, ktorý horí. Dynamická situácia vs. pasívne pôsobiace postavy blowupdolls. Nafukovacie bábiky sa vyrábajú len so špecifickým výrazom tváre, ktorá dotvára pocit bezmocnosti a pasivity. Sú využívané len na určitý úkon. Zobrazené postavy nafukovacích bábik v diele súčasne definujú genderové stereotypy. Autorka zasadila postavy do pre nich nevšednej situácie: mužská postava hasiča by mala aktívne hasiť požiar a kričiaca ženská postava by mala utekať. Sú však pasívne. Akoby zaseknuté na mieste, frustrované až úzkostné z vlastnej apatie.
Meniace sa „trendy v sexe“ využíva autorka ako komentár spoločenského diania a jeho premien. Kamenné sexshopy – ako je to v prípade spomínaného Sexylandu – strácajú na svojej sile. Všetko sa presúva do online priestoru – ako autorka sama pomenúva – „ide o koniec éry kamenných sexshopov“. V tomto diele je markantná ironizácia a prepojenie znakovosti a obraznosti, ktoré môžeme sledovať aj v prípade maľby Anny Márie Beňovej. Textové prevedenia diel oboch autoriek sú vždy sprevádzané humorom a iróniou, a to i v prípade zobrazovania problematiky  gendrových stereotypov, postavenia ženy v spoločnosti, medziľudských vzťahov či vplyvu kresťanstva a pornografie na sexualitu.
Presun do online priestoru a vyprázdnenosť doby je reakcia maľby The mediumm is the message A. M. Beňovej. (Ne)kritický pohľad A. M. Beňovej na selfies s „hlbokými“ citáciami s gramatickými chybami a preklepmi si prisvojila a vytvorila vlastný autoportrét, selfie v maliarskom prevedení. Dôležitým aspektom sa stáva (seba)ironizácia a zdvojovanie písmena „m”, ktoré je zámerným gramatickým fuck-upom. Textovým prisvojením si je The medium is the message výrok Marshalla McLuhana zo 60-tych rokov, ktorý odkazuje k vtedajším novým technológiám 20. storočia. Autor chápe médium ako nástroj, extenziu zmyslových orgánov a funkcií človeka, pričom médiá skrz formu modifikujú spôsob vnímania a zdieľania. Možno v tejto rovine by sa dali súčasné sociálne siete chápať ako extenzia funkcií človeka, ktoré modifikujú spôsob vnímania. Nie je v konečnom dôsledku „Tinder“ a iné sociálne siete extenziou nás a toho čo chceme, aby ľudia videli?
Zostaňme ešte v online priestore, ale pozrime sa spätne na prechod kamenných sexshopov do online-u, kde nastáva zmena. Paralelne sa presúva a premieňa vizualita aj produktová stránka. Kamenné sexshopy prestávajú plniť svoju pôvodnú funkciu a stávajú sa skôr „turistickými atrakciami“. Takto končí éra zastaraných sexshopov ako je napríklad Sexyland. Welcome to the new one?
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.