O nás / About

scroll down for english version
Galéria súčasného umenia
DOT. Contemporary Art Gallery pôsobí na umeleckej scéne od roku 2015. Galériu založila kurátorka a estetička Zuzana Danková, ktorá má 10 ročné skúsenosti na trhu s umením, mnoho transakcií a zanietenie pre umenie. Galériu tvorí tím profesionálov z oblasti kultúry, umenia a predaja. Galéria sa systematicky od doby vzniku venuje vystavovaniu a prezentácii súčasného slovenského umenia, vyhľadávaniu a podpore talentov mladej výtvarnej generácie, organizovaniu kultúrnych eventov, poskytovaniu predaja a prenájmu hodnotných umeleckých diel a odbornému poradenstvu v oblasti investovania do umenia. 
 
Výstavná činnosť
V
o svojom výstavnom programe sa zameriavame na prezentácietablovaných mien súčasnej slovenskej umeleckej scény, ako aj na vyhľadávanie a predstavovanie najtalentovanejších slovenských výtvarných umelcov a umelkýň mladšej najmladšej generácie. Sme presvedčení, že nami vybraní autori svojim perspektívne sa rozvíjajúcim umeleckým programom zaujmú teoretikov, kurátorov či zberateľov aj v budúcnosti. Vo svojich výstavných koncepciách sa sústredíme na výrazné individuality a inšpiratívne autorské prepojenia najmä v oblasti súčasnej maľby.
Podpora a propagácia talentovaných umelcov
S prezentáciou nami vybraných najlepších autorov a autoriek súvisí aj podpora a propagácia ich práce, ktorú uskutočňujeme prostredníctvom samotných výstav v DOT. Contemporary Art Gallery, ale aj vydávaním katalógov, iniciovaním odbornej reflexie ich tvorby v rôznych periodikách a v neposlednom rade sprostredkovaním predaja alebo prenájmu ich diel zberateľom a zberateľkám alebo iným fyzickým i právnickým osobám.
Predaj a prenájom umeleckých diel 
Našim klientom garantujeme, že sa im do rúk dostávajú kvalitné diela predávané prvýkrát, s možnosťou ich neskoršieho efektívneho zhodnotenia, na ktorom sa aj sami aktívne podieľame.Pre klientov, ktorí nie sú pripravení umenie kúpiť, ponúkame možnosť dlhodobého i krátkodobého prenájmu umeleckých diel. Viac…
Bezplatné odborné poradenstvo
Či je našim klientom zanietený skúsený zberateľ alebo záujemca o svoju prvú investíciu do umenia, každý môže využiť naše bezplatné odborné poradenstvo v oblasti kúpy a zberateľstva súčasného umenia.
Kultúrne eventy a vzdelávanie verejnosti
Rovnako ako na umelcov a umelkyne, s ktorými spolupracujeme, myslíme aj na návštevníkov, zberateľov, milovníkov umenia a iných záujemcov o súčasné umenie. S cieľom čo najviac priblížiť tvorbu vystavujúcich publiku a zároveň ponúknuť prehľad o tom najaktuálnejšom čo sa na umeleckej scéne deje, realizujeme pravidelné verejné i privátne autorské prezentácie, prednášky, návštevy ateliérov, stretnutia s umelcami a umelkyňami a ďalšie sprievodné aktivity k výstavám. 
„Máme radi umenie a s osobným zanietením a zárukou profesionality vám prinášame len to najlepšie zo súčasnej slovenskej výtvarnej tvorby.”
Zuzana Danková (*1989)
kurátorka, riaditeľka DOT. Gallery
vyštudovala estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením profesora Petra Michaloviča. Je kurátorka a umelecká kritička, prispieva do odborných časopisov o umení (Flash Art). Počas štúdia od roku 2011 pracovala ako manažérka v River Gallery (River Park), súbežne viedla privátnu galériu J&T banky. V roku 2015 založila DOT. Contemporary Art Gallery a spolu s Roman Fecik Galleryv roku 2017 aj Art Books Coffee, kde sa starala o dramaturgiu a sprievodný program.
Contemporary art gallery
DOT. Contemporary Art Gallery has been active on the (Slovak) art scene since year 2015. The gallery was founded by a curator and aesthetician, Zuzana Danková, who has 10 years of experience in the art market, many transactions and passion for art. Gallery staff consists of a team of professionals from the field of culture, art and sales. Since its founding, the gallery has been systematically engaging in exhibiting and presenting of Slovak contemporary art, discovering and supporting the talented individuals of young artistic generation, organizing cultural events, providing sales and renting valuable pieces of art and professional advisory in the field of art investment.
Exhibition program
In our exhibition program we focus on presentation of established names of contemporary Slovak art scene as well as discovery and presentation of the most talented Slovak visual artists of young generation. We are convinced that the authors we have chosen will engage the attention of theorists, curators or collectors in the future with their prospectively developing art program. In our exhibition concepts, we focus on strong individualities and inspiring connections between authors, mainly in the field of contemporary painting.
Support and promotion of talented artists
The presentation of chosen perspective authors is also related to the support and promotion of their work which we accomplish through exhibitions in DOT. Contemporary Art Gallery, as well as by publishing catalogues, initiating theoretical reflection on their work in various publications. Last but not least we support their development by mediating in sales and rental of their artworks to private collectors or public collections or other natural or legal persons.
Sale and rental of works of art
We guarantee our clients that they will obtain only the high-quality artworks that are being sold for the first time, with a possibility of their later effective evaluation, in which we also actively participate. For the clients who have not yet decided to purchase art pieces, we offer an opportunity of long-term or short-term renting of artworks.
Professional art advisory free of charge
Whether our client is a passionate and experienced art collector or a person interested in their first art investment , everyone can use our professional art advisory in the field of buying and collecting contemporary art, completely free of charge.
Cultural events and educating the public
As well as the artist we cooperate with, we think of the visitors, collectors, art enthusiasts and others interested in contemporary art. In order to bring the art of the exhibited authors to public, and at the same time provide an insight into most current events on art scene, we regularly carry out public and private presentations, lectures, studio visits, meetings with artists and other accompanying activities to exhibitions.
We love art and with personal enthusiasm and guearantee of professionalism we bring you only the best from contemporary Slovak fine art.”