Dávid Baffi

scroll down for english version
Dávid Baffi (*1980)
je absolventom maľby v ateliéri Ivana Csudaia na VŠVU v Bratislave. Od ukončenia štúdia stihol absolvovať už viacero samostatných i kolektívnych výstav na Slovensku i v blízkom zahraničí, získať niekoľko ocenení a zarezonovať v umeleckom svete ako výrazný a perspektívny hlas súčasnej slovenskej maľby. Baffiho abstraktné diela možno dávať do súvisu s gestickou maľbou, avšak jeho maliarske gesto a ťah štetcom pôsobia oproti úplnej spontánnosti a vyhrotenej expresivite gestickej alebo akčnej maľby premyslenejšie. Jeho abstraktné kompozície sa vyznačujú vyváženosťou. Zdanlivo chaotické farebné štruktúry sú komponované tak, že vytvárajú na obraze akési vizuálne jadro, ktorým môže byť bod, farebná línia, škvrna alebo plocha, a vďaka ktorému pôsobí dielo harmonicky. Tematická neurčenosť či jednoduchosť abstraktnej farebnej kompozície zároveň dávajú divákovi možnosť vychutnať si pôžitok z „čistej“ maľby.
Dávid Baffi (*1980)
is a graduate of painting in Ivan Csudai’s studio at the University of Applied Sciences in Bratislava. Since completing his studies, he has managed to take part in several individual and collective exhibitions in Slovakia and abroad, win several awards and resonate in the art world as a distinctive and perspective voice of contemporary Slovak painting. Baffi’s abstract works can be related to gestural painting, but his painting gesture and brush strokes appear more deliberate compared to the complete spontaneity and heightened expressiveness of gestural or action painting. His abstract compositions are characterized by balance. Seemingly chaotic color structures are composed in such a way that they create a kind of visual core on the painting, which can be a point, a colored line, a spot or an area, and thanks to which the work appears harmonious. At the same time, the thematic indeterminacy or the simplicity of the abstract color composition give the viewer the opportunity to enjoy the pleasure of a “pure” painting.