Ivana Šáteková

scroll down for english version
Ivana Šáteková (*1984) 
vyštudovala maľbu na VŠVU v Bratislave v ateliéri prof. Daniela Fischera. Svoju tvorbu predstavila na samostatných výstavách v Dot. Gallery, Ateliéri XIII či v Dunaj Gallery v Bratislave. Jej diela boli zastúpené na viacerých skupinových výstavách na Slovensku i v zahraničí, okrem iného v Galérii M.A. Bazovského v Trenčíne či v Kunsthalle Bratislava. V roku 2013 sa stala finalistkou ceny Essl Award; v roku 2014 získala Cenu Nadácie Tatra banky. Je členkou kresliarskeho tria Dzive a spolupracuje na časopise pre deti Bublina. Žije a tvorí v Bratislave.
Ivana Šáteková je autorkou, ktorá vo svojej tematicky i žánrovo bohatej tvorbe reaguje najmä na spoločenské témy, úzko sa dotýkajúce najmä identity a príslušnosti k rozličným skupinám: vekovým, národnostným či sociologickým.
Najmä v začiatkoch svojej tvorby sa zameriavala na charakteristiku a problémy príslušníkov jej generácie, reflektujúc rozličné typy spoločenských tlakov a vzorcov, vrátane vplyvu popkultúrnych a mediálnych obrazov. Veľmi skoro si pritom v médiu maľby vyvinula charakteristický naratívny štýl, ktorý nesie znaky inšpirácie komiksovou vizualitou a v rámci kritickej interpretácie spoločenských javov sa nebojí siahať po irónii a vtipe.
V neskorších prácach systematicky skúma špecifickosť “slovenskosti” v ére 21. storočia v kontraste mýtov a zaužívaných predstáv o nás samých. Využíva na to prvky slovenského folklóru, ktoré konfrontuje s moderným spôsobom života, pričom svoje východisko maľby obohacuje o široký diapazón techník od digitálnej inštalácie po tradičnú výšivku. Súčasných divákov odieva do slovenského kroja a namiesto idealizovaných ľudových múdrostí ich necháva prenášať príslovia s xenofóbnym či neznášanlivým pozadím. Podobne narúšajúco pôsobí i séria výšiviek, ktoré tematizujú odvrátené strany tradičného života, prenesené do nových pomerov sveta technických výdobytkov a utečeneckej krízy. V najnovších dielach Šáteková reaguje na pandemickú situáciu, ktorú krojované figúrky v jej dielach zvládajú pomocou konzumu a plných igelitiek. Prostredníctvom najnovšej série “Milý koniec sveta” otvára v minimalistických plátnach a akvareloch nové obzory sci-fi riešenia aktuálnej rozpoltenosti spoločnosti do navzájom nekompatibilných bublín.  
Ivana Šáteková je citlivou pozorovateľkou slovenskej spoločnosti, jej sebaklamov a ruptúr. Absurditu zažitých a adorovaných vzorcov správania odhaľuje divákovi s dávkou humoru, ktorý mu pomáha nielen pochopiť ich problematickosť, ale tiež sa s ňou do istej miery vyrovnať.
Ivana Šáteková (*1984)
Studied painting at VŠMU (The Academy of Fine Arts and Design) in Bratislava in the studio of Daniel Fischer. She introduced her work at solo exhibitions at Dot.Gallery, Atelier XIII or at Dunaj Gallery in Bratislava. Her work was also displayed as part of group exhibitions in Slovakia and overseas, for example at M.A.Bazovský Gallery in Trenčín or in Kunsthalle Bratislava. In 2013, she was the finalist of the Essl Award price, in 2014, she was awarded the Tatra banka Foundation Art Award. She is a member of the drawing trio ‘Dzive’ and collaborates with the children’s magazine ‘Bublina’ (Bubble). She lives and works in Bratislava.
The themes and style of Ivana Šáteková are a reaction to society’s topics which closely affect identify and belonging towards various groups: age, national or sociological.
Especially at the beginning of her career, she focused on characteristics and problems of the members of generations, reflecting various social pressures and behavioural patterns, including the influence of images portrayed by pop culture and media. Very soon, she developed an own, distinctive narrative style of painting which shows signs of cartoon’s visuality, while in the attempt of critically interpreting the societal phenomena, is not afraid of using irony and humour.
In the latter work, she systematically explores the uniqueness of ‘Slovakness’ (Slovak nature and temper) during 21st century, in the contrast with myths and common perceptions as to who we, as the Slovaks, are. To achieve this, she uses Slovak folk features which she confronts with a modern lifestyle, while her painting’s basis is additionally enriched in harmony of techniques ranging from a digital installation to a traditional embroidery. She dresses today’s viewer in a Slovak folk costume and instead of idealising the folk wisdom, uses it to tell the proverbs on xenophobic or hostile background. Similarly, Šáteková’s series of embroidery offer an unsettling image of the sceneries from a traditional world, showing its darker side and being transferred into a current world, dominated by technology and immigration crisis. The most recent artwork of Šáteková is a reaction to the pandemic situation, where the folk figures on her embroidery only cope thanks to leading a consumer life, shown by surrounding full plastic bags. Through the latest series ‘Happy end of the world’ and using a minimalistic canvas and water colour, she introduces new horizons – sci-fi solution to the society currently divided to mutually incompatible worlds.
Ivana Šáteková is a sensitive observer of a Slovak society, its self-deceits and ruptures. Using humour, she reveals to the viewer the absurdity of the adopted behavioural patterns. It is thanks to the humour that the viewer can understand not just the problematics behind these patterns, but also, to a certain point, comes to terms with them.