KRISTÍNA MÉSÁROŠ: ZRANITEĽNÍ TOMÁŠ JETELA: ŠILHAVÉ MASKY SE SMYSLNÝMI RTY

KRISTÍNA MÉSÁROŠ: ZRANITEĽNÍ
TOMÁŠ JETELA: ŠILHAVÉ MASKY SE SMYSLNÝMI RTY
Kurátor výstavy: Zuzana DankováTrvanie výstavy: 9.11. – 9.12.2018
Výstava Zranitelní / Šilhavé masky se smyslenými rty, je sondou do dvoch svetov. Odkrýva nám vnútorný svetautorky Kristíny Mésároš zašifrovaný v snovej melancholickej maľbe a na druhej strane ktívny emocionálny svet postáv na obrazoch Tomáša Jetelu.
Obrazy Kristíny Mésároš sú introvertnou výpoveďou, prostriedkom pre prerozprávanie prežitého a osobným denníkom. Prostredníctvom banálnych predmetov a zvierat vytvára vlastný znakový systém, odkrýva ním bohatý vnútorný svet a odhaluje osobné príbehy, v ktorých sa nájde nejeden pozorovateľ. Wall (múr skúseností, ktorý si každý z nás musí preliezť), mozaika, stan, domček, kanoe… motívy všedných objektov, ktoré sa v jej tvorbe neustále opakujú alebo sa k nim v rôznych obmenách prinavraca. Sú nositeľmi imanentných významov, ktoré slúžia ako záchytné body, zväčnenie momentu, zachytenie okamihu. Neuchopiteľnosť času, veličina ktorá je v dielach autorky veľkou premennou. Predstavuje pre ňu paradox – jedinú nestálu vec čo stále existuje a stáva sa pre nu vlastným metafyzickým skúmaním (biely pelikán – krehkosť života, v ktorom je všetko na tenkom ľade).
Pre autorku slúžia tieto malé deje v popredí, ako istá forma stabilizovania myšlienok, spôsob zväčnenia vlastných spo- mienok (mozaika – fragment domu, okolo ktorého autorka často chodievala) a aj náročných etáp v živote (biely pelikán, nevinná ženskosť, ktorá sa cíti byť zviazaná.)
Pre diváka sú tieto symboly čitateľné len intuitívne a podnecujú k vnútornej imaginácii. Obrazy svojim tlmeným poza- dím, akvarelovou technikou a hlbokým tušom, pútajú pozornosť bytostnej nostalgickej podstaty každého z nás.
Tvorba Tomáša Jetelu znázorňuje obdivuhodne expresívnou maľbou anonymné postavy. Námety k maľbe autor nachádza cez vlastnú optiku častokrát v slávnych osobnostiach, motívoch z literatúry, popkultúry, lmu či lozo e. Výber samotných osobností ako aj fakt, že väčšina portrétovaných je drsnejšieho pohlavia, vychádza z vedomej snahy znásobiť efekt vzájomného pôsobenia expresívnej maliarskej techniky a charakteru portrétovaných.
Cieľom je dosiahnuť čo najväčší maliarský zážitok ako aj doslova vyžmýkať maximum z vnútorného sveta týchto postáv. Intuitívne budovanie obrazovej plochy, bravúrne zvládnutá linerárna maľba v kombinácii s kresbou a kolážou, ešte viac zintenzívňuje emocionálnosť a výrazovosť gúr.
Osobnosti zobrazované vo vypetých emocionálnych momentoch a výrazoch nám vďaka tomu odkrývajú autentický vnútorný svet. Sugestívna maľba diváka vťahuje do emócie, ktorú postava na obraze zažíva, hoci kontext, príbeh a jej pôvod nepoznáme.
Kristína Mésároš (*1981)
vyštudovala gra ku v ateliéri Vojtěcha Kolenčíka na Bratislavskej VŠVU. Patrí ku výraznému prúdu súčasných mladých maliarov, ktorých tvorba sa rozvíja silným nezávyslím autentickým výrazom. Kristína ako vyučená gra čka si cestu k maľ- be nachádzala sama. Jej inšpiráciou sú exotické miesta ďalekých krajín, historické fotogra e, alebo fotogra e zachytá- vajúce banality bezného života.
Tomáš Jetela (*1986)
absolvent pražskej AVU, ateliér Michaela Rittsteina, je neprehliadnuteľným súčasným českým maliarom najmladšej ge- nerácie. Zaujal už ako diplomant cyklom malieb Knihovna (2010) a od svojho ukončenia štúdia svoju tvorbu pravidelne prezentuje najmä na pôde domácich galérií. V roku 2013 získal Cenu kritiky za mladú maľbu, udeľovanú výrazným po- stavám českej maľby do 30 rokov. Jeho maliarský štýl vychádza z maliarského odkazu Egona Schieleho,
Oskara Kokoschku či Francise Bacona, ktorý rozvíja osobitým spôsobom.
Výstavu podporil Fond na podporu umenia a mesto Bratislava v rámci grantového programu Ars Bratislavensis.