Ľubomíra Sekerášová

scroll down for english version
Ľubomíra Sekerášová (*1994)
pôsobila v Ateliéri +-XXI, najprv u Daniela Fischera, a neskôr pod akademickým vedením dvojice pedagógov Rastislav Podhorský a Martin Špirec na VŠVU v Bratislave.
Autorka výrazne vynikala už počas štúdia a rýchlo sa zaradila medzi nastupujúcu silnú maliarsku generáciu. Koherentnosť jej tvorby naznačuje systematickú cieľavedomosť pozorovania objektov záujmu/výskumu jej doterajšej umeleckej produkcie a je zárukou ďalšieho kvalitného výtvarného rozvoja. Vo svojej tvorbe skúma skutočnosti tradované jej predkami a ešte žijúcou rodinou. Výtvarným jazykom prerozpráva situácie, ktoré žijú s autorkou celý život, obrazy plné temnoty, tvrdosti, ale aj poetického ticha a krásy rodného domova. Vyvstáva osobná mytológia inšpirovaná spiritualitou, nadprirodzenými výjavmi, sci-fi, bosoráctvom a starým pohanstvom. Tieto zvláštne javy sa premiešavajú so spolu súvisiacimi metafyzickými stavmi paranoje, preludmi a desivými úkazmi. Neistota vyvstávajúca z nadprirodzených javov je transformovaná do tajomných scén plných otáznikov, premien a bázne, ktoré sa po vizuálnej stránke bránia klišé. 
Prelínanie expresívnych maliarskych a kresebných prístupov v neónových žiarivých farbách a čiernobieleho monochrómu s dôrazom na svetelnú dramatickosť vytvára romantické tajomné príbehy, ktorých obsah zámerne vyvstáva a zaniká na nemožnosti uchopenia situácie divákom a strácaní sa v očných klamoch.
Ľubomíra Sekerášová (*1994)
Ľubomíra studied in studio + XXI, first at Daniel Fischer’s, later under the academic supervision of Rastislav Podhorský and Martin Špirec at VŠMU (The Academy of Fine Arts and Design) in Bratislava.
The author already excelled during her studies, and very quickly joined the rising generation of painters. Coherence of Sekerášová’s artwork produced up to date suggests a systematic and focused observation of the objects of her interest/research, this being a guarantee of her future first-class art development. In her work, she investigates facts and stories handed down by her ancestors or her living family. Using art language, she talks about situations she has lived with all her life: her paintings are full of darkness and harshness, but also feature a poetic stillness and beauty of her homeland. Looming over the art is her personal mythology, inspired by spirituality, supernatural acts, sci-fi, witchcraft and paganism. These strange effects are mixed with connecting metaphysical state of paranoia, delusion and terrifying phenomena. The uncertainty arising from those supernatural effects is transformed into secret scenes full of question marks, metamorphosis and eeriness, which visually do not comply to ‘cliché’.
Interweaving of expressive painting and drawing approaches in bright, neon colours and a black-and-white monochrome with the focus on a light extremeness creates romantic, mysterious stories, the content of which is purposely looming over a viewer, leaving them lost in the optical delusions, unable to grasp the situation.