Lucia Oleňová

                                                                                                                                   scroll down for english version
Lucia Oleňová (*1992)
vyštudovala maľbu na VŠVU u profesora Ivana Csudaia. Lucia od začiatku štúdia reflektuje v tvorbe prírodné a krajinné štruktúry, ktoré skúma v mnohých rovinách a prístupoch. Hlavným médiom, z ktorého vychádza, je maľba, ktorej sekunduje tvorba plenérnych akvarelov či trojrozmerných objektov. Prácou so šablónami, ku ktorej sa cyklicky vracia, vytvára näjmä veľkorozmerné abstraktné maľby. Evokujú rôzne prírodné procesy ako napríklad pohyb vegetácie, či už vďaka vonkajším poveternostným vplyvom, alebo samovoľným pohybom v podobe rastu, pučenia či rozkvitania. Tieto organické prúdy energie následne premieta do rozsiahlych abstraktných textúr, ale i florálnych motívov.
Tradičné techniky a väčší príklon k realizmu pritom využíva nielen v plenérnej maľbe kompaktných formátov, ale i rozsiahlejších plátien, ako je séria venovaná nerastom a horninám ako krajinotvorným prvkom.
Forma budovania obrazu pritom zodpovedá transformačným vplyvom, pôsobiacim na matériu týchto hornín. Ich vrstvenie či prirodzené omieľanie pramienkami stekajúcej vody tak nachádza svoj pendant v použitých výtvarných postupoch.
Reflexia prírody je u Oleňovej úzko prepojená s osobným zážitkom a dialógom, ktorý nadväzuje na konkrétnych miestach. Podobne intímnym prvkom v jej tvorbe je realizácia objektov z orezaných a následne prešitých plátien. Oleňová týmto spôsobom plátna pretvorila za hranicou maľby a v novom objekte ich bez ohľadu na ich pôvodné kvality symbolicky vzkriesila. Toto znovuzrodenie a prispôsobenie sa novej situácii, aké možno čítať v novom živote objektov vzniknutých z malieb i v jej rastlinných sériách, je nielen vnútornou paralelou neustáleho kreatívneho prekonávania obáv, ale najmä seba obnovovania v rámci živej prírody.
Lucia Oleňová (*1992)
studied painting at the Academy of Fine Arts and Design, in Professor Ivan Csudai’s studio. She is currently focusing mainly on the topic of Nature, as the principal starting point for her art.
She develops topics of man’s relationship to Nature through personal dialogue, contemplation, and the thoughts that arise after visiting specific places.
From the beginning of her studies, Lucia Oleňová has been thinking about natural and landscape structures, which she explores in many ways via different approaches. Her principal medium is painting on canvas; other favourite media are plein air watercolors and three-dimensional objects.

 

She frequently works with stencils, mainly to create large-scale abstract paintings. These evoke various natural processes such as the movement of flora, whether due to external weather conditions or the spontaneous movements of growth, budding, and blossoming. These organic energy streams are then projected into large-scale abstract textures or floral motifs.