Michal Černušák

scroll down for english version
Michal Černušák (*1982)
študoval na strednej umeleckej škole J. Vydru v Bratislavem následne v rokoch 2000-2006 VŠVU v Bratislave v ateliéri prof. Ivana Csudaia. Pravidelne vystavuje doma i v zahraničí (USA, Francúzsko, Rakúsko, Taliansko a iné). Svoju tvorbu najnovšie predstavil na samostatnej výstave v Danubiane (2021) a v spolupráci s Marekom Kvetanom na výstavách Galérii Jána Koniarka v Trnave (2020) a Galérii Schemnitz v Banskej Štiavnici ako aj mnohých skupinových výstavách. V roku 2007 bol ocenený Special prize Essl Award; v roku 2006 sa stal finalistom súťaže VUB maľba roka. Je zastúpený v zbierke Galérie mesta Bratislavy č v zbierkach Albertiny,  EUROPEAN CENTRAL BANK, a ESSL collection. Žije a tvorí v Bratislave.
Michal Černušák patrí k etablovaným vizuálnym umelcom strednej generácie. Od svojho vstupu na umeleckú scénu sa programovo venuje témam modernej spoločnosti a s ním súvisiacim kontextom globalizácie a konzumu, pričom kontinuálne pracuje technikou airbrushu v kombinácii s akrylom a olejom. Pre jeho maľby sú najmä v začiatkoch charakteristické kulisy veľkomesta, žiariaceho v šere umelým osvetlením a reklamnými plochami. Statické urbánne scenérie neskôr destabilizujú explózie a katastrofy, či zrážajúce sa ľudské davy, zachytené nezúčastnenou masmediálnou optikou.
Približne od roku 2010 v Černušákových obrazoch získava čoraz silnejšie slovo fragmentizácia a vírenie v barokovo bohatých dynamických kompozíciách. Mix architektonických prvkov, spotrebných predmetov a popkultúrnych obrazov na veľkoformátových plátnach vytvára dojem levitujúceho či zhrúteného sveta. V jeho najnovších dielach tento dojem umocňujú i skupiny potápajúcich sa “hľadačov artefaktov,” plávajúcich medzi týmito pozostatkami. Paralelne k tomuto rozpadu možno paradoxne v iných prácach pozorovať akési zosilnenie mocenských štruktúr v ekonomickom i politickom slova zmysle. Figurálnym skupinám ľudí – biznismenom v oblekoch, politikom či reklamným mágom, ale i davu na ulici žiaria do tmy oči ako tajomným, konšpirujúcim entitám, ktoré stoja za jedinými pevnými štruktúrami tohto sveta – uniformnými továrňami na produkty či pracovnú silu.
Maliarske dielo Michala Černušáka je znepokojivým, ale i pôsobivým otáznikom nad našou civilizáciou a jej základmi. Fantaskné výjavy komentujú súčasnosť a prekvapivou kombináciou známych symbolov privádzajú diváka k zamysleniu nad často automaticky vnímanými aspektami moderného života.  
Michal Černušák (*1982)
 Michal studied at Art College J.Vydru in Bratislava, and subsequently at VŠMU’ (The Academy of Fine Arts and Design) in Bratislava from 2000 until 2006, in the studio of Prof Ivan Csudai. He regularly exhibits at home and overseas (USA, France, Austria, Italy and many others). Most recently, Martin exhibited his work at a solo exhibition in Danubiana Art Museum (2021) and in collaboration with Marek Kveta, he displayed his art at exhibitions in Jan Konierik Gallery in Trnava (2020) and Schemnitz Gallery in Banská Štiavnica as well as at numerous group exhibitions. In 2007, Martin received a Special Essl Art Award; in 2006, he was a finalist in VUB painting of the year competition. His work is represented in the public collections of ‘Galéria mesta Bratislavy ‘ (Bratislava City Gallery), in the collections of Albertina Museum, European Central Bank and in the ESSL collection. He lives and works in Bratislava.
Michal Černušák is one of the established visual artists of the middle generation. Since joining the art scene, Michal focuses on the topics of modern, consumer society in the context of globalization, using continually the airbrush technique combined with acrylic and oil. At the beginning of his career, Michal’s paintings can be characterized by the scenes of city which is illuminated in the darkness by an artificial lighting and advertising boards. The static urban sceneries are later destabilized by an explosion and catastrophes, or by clashing crowds of people, captured by absent mass media optics.
Approximately from 2010, Černušák’s painting gradually moved towards fragmentation and swirling in rich baroque dynamic compositions. The mixture of architectural elements, consumer goods and pop culture paintings on an oversized canvas create an impression of a levitating or a collapsed world.
These impressions are reinforced in his most recent paintings which feature groups of diving ‘artefacts searchers’ who swim among the artefacts. In parallel with this fragmentation, there is a contrast in Černušák’s other work where one observes a rising status of power holders in economic and political sense. Figures – such as businessmen wearing suits, politicians or advertising bosses but also a crowd of people in the street are featured with glowing eyes – as mysterious, conspiring entities which are controlling the only stable structures of this world – unvarying manufactories for goods or work-force.
The work of art of Michal Černušák questions the society and its foundation, in an alarming but impressive manner. Surreal depictions serve as a commentary to the present moment and lead a viewer into reflecting and contemplating of what would normally be an automatic perception of modern life’s aspects.

Mám záujem o viac informácií k dielam autora Michala Černušáka