Rudolf Janák / Verejné kódovanie_01

Verejné kódovanie_01 je pokračovaním výstavného programu vizuálneho umelca a absolventa Akademie výtvarních umění v Prahe, Rudolfa Janáka (*1985). Predchádzajúca rovnomenná „nultá“ výstava v pražskej Galérii pod Palmovkou predstavila maľby z prelomu rokov 2018/ 19 a Verejné kódovanie_01 v bratislavskej DOT. Gallery odprezentuje jeho najnovšie diela, pričom táto prehliadka bude zároveň jeho prvou samostatnou výstavou v Bratislave.
Podstatou kódovania ako transformácie určitej informácie nie je (na rozdiel od šifrovania), jej utajenie, ale čo najlepší prenos alebo uchovanie. Tento informačný prepis v maliarskom podaní Rudolfa Janáka si kladie za cieľ výtvarne spracovať komplexnú informáciu o svete, prefiltrovanú cez prizmu jedinečnej skúsenosti, pevne ukotvenej v čase a priestore pomocou číselného kódu, ktorý ju spája s konkrétnym okamihom – momentom zážitku a tvorby. Verejným v tomto prípade môžeme rozumieť naladenie nie na osobné zážitky, ale témy rezonujúce vo verejnom a masmediálnom priestore, s ktorými sa univerzálne stretávame, ale interpretujeme a prepájame ich vždy čisto subjektívne.
Široká škála použitých maliarskych prostriedkov podčiarkuje jeho túžbu po archivácii nekonečného množstva faziet individuálneho vedomia, neopakovateľne interpretujúceho okolité javy. Prúd udalostí taktiež vníma ako pozmeňujúci prvok jednotlivca, ktorý tak neustále prerastá do mierne odlišnej verzie seba samého. Každý krok na časovej osi tak v jeho ponímaní otvára množstvo nových i potencionálnych individuálnych svetov, ovplyvnených predchádzajúcim výberom.
Reálne, predpokladané aj uplynulé možnosti toho, čo sa môže udiať a kým sa môžeme stať sú v tejto mozaike neustále prítomné. Janák túto množinu paralelných univerz pretavuje do mnohovrstevného princípu, ktorý uplatňuje v maľbe. Postupným premaľovávaním jednotlivých vrstiev ponecháva všetky minulé varianty prítomné, ale zároveň skryté nášmu pohľadu. (Jana Babušiaková / kurátorka)
——————————————
Rudolf Janák: VEREJNÉ KÓDOVANIE_01
Kurátor výstavy: Jana Babušiaková
Trvanie výstavy: 8. 8. – 8. 9. 2019
Otvorenie výstavy: štvrtok, 8. augusta o 19:00
Výstavu podporil Fond na podporu umenia.
Rudolf Janák 
študoval u prof. Stanislava Balka v Banskej Bystrici a u prof. Michaela Ridsteina na AVU v Prahe, kde v súčasnosti žije a tvorí. Vo svojej tvorbe spája abstraktnú formálnosť s reálnou skutočnosťou, čím vzniká prirodzená autentická spoveď kaž- dodennosti. Nejedná sa len o bezbrehú estetizáciu, ale predovšetkým o spontánny komentárviacvrstvý príbeh s koloritom rozporuplnej doby. Obrazy charak- terizujú maliarske protipóly: kresebnú linku a podrobné spracovanie detailov striedajú hrubé ťahy štetcom. Autor pracuje často s figurálnym námetom. Jeho anonymná bytosť “pižďuch” hľadá svoju prirodzenosť v danom priestore krajiny či spoločnosti. Postavy spolu s asistenciou znakov a symbolov formálne podtŕhajú svoju odcudzenosť v utopisticky deformovanom svete. Jedná sa o akési kódovanie vlastného bytia v systéme spoločného vedomia.