Events

V obraze / Emília Rigová: Alegória ukradnutej slobody vo vybraných dielach súčasných autoriek – 23.3.2021

Srdečne pozývame na ďalšiu prednášku z cyklu „V obraze”, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami zo sveta súčasného umenia. Tentokrát z pohodlia Vášho domova prostredníctvom live streamu cez náš instagramový a facebookový účet.

23. 3. 2021 – Alegória ukradnutej slobody vo vybraných dielach súčasných autoriek / Emília Rigová
Podujatie je podporené z fondu na podporu umenia

„Moja duša sa nevojde do cigánskej sukne”
Tento známy výrok fínskej autorky Kiby Lumberg ( 1956) radikálne upozornil na odlišné postavenie ženy v rómskej komunite a gendrovú podmienenosť v nej. Boli to práve ženské autorky, ktoré zohrali kľúčovú úlohu v emancipačnom procese rómskej kultúry. Opustenie resp. vykročenie z komunity sa v ich tvorbe stáva autobiografickým momentom, cez ktorý konštruujú nový prvok individuality, ktorý vychádza zo špecifickej skúsenosti viacnásobnej marginalizácie . V prednáške sa zameriame na výber diel od autoriek ako Kiba Lumberg, Delanie le Bas, Selma Selman či Bari Raklori.

Emília Rigová (1980, Trnava) je vzdelaním sochárka ( absolvovala odbor kamenosochárstvo na bratislavskej ŠUP-ke, neskôr Katedru sochárstva na Akadémii umení v Banskej Bystrici) a hoci netvorí sochy v tradičnom slova zmysle, práca s priestorom je pre jej umenie typická. Pohybuje sa najmä v médiách inštalácie, performancie, videa a grafiky, pričom jej diela po formálnej stránke charakterizuje hľadanie významu a možností uplatnenia sochárskych princípov v súčasnej digitálnej dobe. Tematicky sa zaoberá problematikou (vlastnej) identity, napätia medzi sociálnymi konštruktmi a subjektívne žitou realitou. Angažovane skúma problémy rodových, rasových, a etnických minorít, najmä vzťahy medzi rómskou identitou a majoritnou spoločnosťou. Problematiku socio-kultúrnych stereotypov a politiky tela demonštruje pomocou alter ega BARI RAKLORI, ktoré vytvorila v roku 2012. Ako BARI RAKLORI dekonštruuje a nanovo tvorí reprezentácie rómskej ženy v západnom kanonizovanom umení a súčasnej kultúre. Jej umenie má aj rozmer aktivizmu, najmä projekty, realizované v spolupráci s inými umeleckými subjektami ako intervencie do verejného priestoru. Okrem vlastnej umeleckej činnosti pôsobí ako pedagogička na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, či v Barvalipe Academy ( Berlin)
( Alexandra Tamášová)