Uncategorized

V obraze / Ján Kralovič: Medzi okom a objektívom – 26. 8. 2020

Srdečne pozývame na 2. prednášku z cyklu „V obraze”, ktorý Vás prevedie všetkými potrebnými informáciami zo sveta súčasného umenia.

26. 8. 2020 – Medzi okom a objektívom / Ján Kralovič
Prednáška bude zameraná na vzťah technických aparátov a ich vplyv na premeny vnímania a (re)produkciu obrazov. Vznik fotografie a neskôr vznik a rozšírenie filmového média spôsobilo zmenu v klasických výtvarných disciplínach: odklon od mimetickosti smerom k introspekcií, expresivite či abstrakcií. Fotografia a film sa stali prostredím pre tvorivý experiment a hľadanie neimitatívnych foriem výrazu. V prednáške sa Ján Kralovič bude koncentrovať na obdobie konca 19. a prvých desaťročí 20. storočia (umelecké avantgardy). Prezentácia bude sprevádzaná obrazovými, zvukovými i video ukážkami.
Ján Kralovič vyštudoval Dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2012 – 2016 pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia VŠVU, kde prednáša dejiny slovenského umenia 20. storočia, dejiny nových médií a vedie predmet zameraný na výtvarné podoby knihy. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch recenzné príspevky, odborné texty a vedecké štúdie o neo-avantgardom a súčasnom umení. V roku 2014 mu vyšla publikácia: Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 – 1989 na Slovensku) a v roku 2017 monografia zameraná na bytové výstavy a aktivity v období normalizácie pod názvom Majstrovstvo bez víťaza.
*vstup voľný

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.