Viktor Frešo, Marek Kvetan, Nika Kupyrova / AREA B1

Viktor Frešo, Marek Kvetan, Nika Kupyrova / AREA B1
kurátor výstavy: Michal Stolárik
vernisáž: 14. 01. 2022
trvanie výstavy: 15. 01. – 13. 02. 2022
„(…) Oblasť bývalej industriálnej časti bratislavského Starého Mesta, nachádzajúca sa medzi ulicami Bottova, Čulenova a Továrenská – tzv. AREA B1, sa v minulosti preslávila vďaka bližšie nešpecifikovaným pokusom a výskumom, ktoré sa stali predmetmi niekoľkých konšpiračných teórií. Spájané boli s experimentovaním s neznámymi chemikáliami, premenou skupenstiev, hybridizáciou prírodných a umelých prvkov či nadčasovou recykláciou – hlavne syntetických materiálov. V štyridsiatych rokoch 20. storočia, krátko pred výstavbou pôvodnej Bratislavskej teplárne (dnes známej ako Jurkovičová tepláreň), bolo počas výkopov objavené veľké nálezisko kryštalickej modrej skalice spolu s prekvapujúcou čiernou matériou a podzemným systémom siete neznámych druhov húb. (…)“
Výstava AREA B1 v skutočnosti prepája tvorbu domácich autorov strednej generácie Viktora Freša (*1974), Mareka Kvetana (*1976) a v Ukrajine narodenej a vo Viedni pôsobiacej umelkyne Niky Kupyrovej (*1985). Využíva prvky mystifikácie, pracuje s rozkladom reality a sleduje osobné mytológie prepájajúce sa medzi sebou. Projektu dominujú objekty, sochy a inštalácie s výraznou materiálnou rozmanitosťou. Selekciu diel autorky a autorov spája metóda experimentovania – s formami, materiálnou premenou, technologickými postupmi či konceptuálnym uvažovaním. Na jednom mieste sledujeme výrazné autorské gestá a umelecké vstupy v kontraste s ich cieleným potláčaním, až vzdaním sa v prospech náhody, chemických procesov, automatizácie a organickej sériovosti. Diela sú inšpirované súčasnou kultúrou, využívajú konceptualizáciu nájdených predmetov, sú hybridmi prepájajúcimi prírodné procesy s vedomosťami a materiálmi súčasného digitálneho sveta. Vystavené práce v priestorovej koláži v prostredí industriálnej atmosféry haly Jurkovičovej teplárne na sebe parazitujú a zároveň existujú v symbióze, potláčajú všeobecne dané idey a napádajú fyzikálne zákony. AREA B1 je environment – pomyselné laboratórium na experimentovanie s novými postupmi a zároveň výsledok pokusov, ktoré sa vymkli spod kontroly.
Rozpínavá inštalácia Niky Kupyrovej – Yaekahngai (2021) pozostáva zo sedemdesiatich po zemi sa rozprestierajúcich drobných sadrových objektov, ktoré sa inšpirujú formami hubových štruktúr. Autorka vytvorila šesť unikátnych dizajnov, ktorých repetíciu maskuje náhodne vygenerovanými kombináciami troch preddefinovaných farebných pigmentov (červený, modrý a žltý). Princíp budovania prostredia formou varírovanej multiplikácie rovnakých objektov preberá z prostredia počítačových hier a digitálnej simulácie reality. Kupyrova vytvára dialóg medzi skutočnosťou a fikciou, medzi 2D a 3D svetom, pričom sieť húb paraziticky prepája aj diela ostatných dvoch autorov.
Určitá forma parazitizmu je prítomná aj vo vybraných dielach Mareka Kvetana. Využíva na to základné chemické procesy, ktoré aplikuje na nájdené materiály či vlastnoručne vymodelované objekty. Výsledky pôsobenia modrej skalice sledujeme prostredníctvom esteticky pôsobiacich modrých kryštálov, kopírujúcich formy svojich „organických“ hostiteľov (napr. séria Reconfiguration Wood, 2019) či vytvárajúcich ilúzie neznámych telies kuklovitých tvarov (Asymmetric History, 2020). Kvetan vytvára kontrasty medzi prírodnými a umelými materiálmi (Anorganic I., 2019, Resaving, 2019), ktoré postupne ústia do „živých“ hyperrealistických objektov s mierne surrealistickým twistom (UP, 2019, Homo, 2018).
Selekciu diel Viktora Freša spájajú princípy deštrukcie, rekonfigurácie či recyklácie foriem a materiálov. Pracuje s readymademi, prisvojuje si cudzie predmety, ruší ich pôvodné funkcie a otvára nové naratívne možnosti daných objektov (Vase 05, 2016, Pickguardilyts, 2016). Výraznej časti galerijného prostredia dominuje umelá čierna matéria, ktorá „ožíva“ a mení sa na organickú zložku napádajúcu svojich hostiteľov (Frame 02, 2016, Good Morning, America, 2016). Výstava zobrazuje okrem realitu meniacich objektov (Frame 01, 2016) aj nové smerovanie Frešovej maliarskej tvorby (Edwin 05 a Edwin 02, 2022), v ktorej zamieňa prácu so syntetikou za tradičný olej a autorský záujem presúva od portrétneho zobrazovania k fragmentárnym končatinám v intenciách súčasnej skulpturálne pôsobiacej figurácie.
Michal Stolárik
AREA B1
Viktor Frešo, Nika Kupyrova, Marek Kvetan
Curator: Michal Stolárik
AREA B1 exhibition brings together the work of middle-generation Slovak authors Viktor Frešo (*1974), Marek Kvetan (*1976) and the artist born in Ukraine and based in Vienna, Nika Kupyrova (*1985).
It employs elements of mystification, works with the decomposition of reality and traces interconnected personal mythologies. The project is centered on objects, sculptures and installations with significant material diversity. The selection of authors’ works is linked by the method of experimentation – with forms, transformation of material, technological procedures or conceptual thinking. In one place, we observe strong authorial gestures and artistic interventions in contrast to their deliberate suppression in favor of chance, chemical processes, automation and organic seriality. The artworks are inspired by contemporary culture, conceptualizing found objects, and acting as hybrids, connecting natural processes with the knowledge and materials of contemporary digital world. The exhibited works in the spatial collage in the environment of the industrial atmosphere of The Jurkovič Heating Plant parasitize on each other but also exist in symbiosis, defying generally given ideas and challenging the laws of physics. AREA B1 is an environment – an imaginary laboratory for experimenting with new procedures. At the same time  it is the result of experiments that have spiraled out of control.