Jarmila Sabová Džuppová

scroll down for english version
Jarmila Sabová Džuppová (*1984) 
vyštudovala Fakultu umení TU v Košiciach v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby pod vedením Zbyňka Prokopa a Rudolfa Sikoru. V rokoch 2008 a 2018 bola finalistkou ceny Nadácie VÚB, v roku 2009 finalistkou prestížnej ceny Oskára Čepana. V roku 2010 získala druhé a 2018 tretie miesto v súťaži Maľba roka. Sabová patrí k výrazným osobnostiam súčasnej slovenskej maľby. Svoju tvorbu predstavila na samostatnej výstave v Levoči (2020) či v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote (2006) i na kolektívnych výstavách vo viacerých slovenských galériách. Jej obrazy boli prezentované i v zahraničí; okrem iného v Londýne, Berlíne či v Českej republike. Žije a tvorí v Michalovciach.
Jarmila Sabová Džuppová vstúpila na umeleckú scénu ako výrazný solitér. Veľmi skoro si vyprofilovala vlastný umelecký jazyk, založený na výraznej farebnosti a špecifickom rukopise nadväzujúcom na expresívne či primitivistické umelecké tendencie či detskú kresbu. Už od raných prác je pre ňu charakteristický insiderský pohľad, koncentrácia na témy úzko súvisiace s jej vlastným vnútorným prežívaním okolitého sveta a situácií v ňom. S námetmi jej diel súvisí ich emocionálny náboj a osobná symbolika, s ktorou kontinuálne pracuje.
Jej tvorba tak do istej miery tvorí akýsi dlhodobý denníkový záznam. Fragmenty týchto zážitkov a pocitov zachytáva najmä pomocou pastelu a temperových farieb. Táto technika podčiarkuje plošnosť jej obrazov, ktorých priestor je budovaný najmä skladaním jednotlivých plôch a nezvyčajnými pohľadovými uhlami. Jarmila Sabová Džuppová čerpá námety zo svojho okolia, inšpiráciou sú jej dobre známie miesta a lokality okolia a regiónu jej bydliska i univerzálne známe kulisy života v menšom meste či na dedine – detské kolotoče, kovové brány, zastávky autobusu, výjavy z parkov, záhrad či priľahlej divej prírody. V jej dielach nachádzajú miesto i zvieratá, folklórne ornamenty alebo výjavy ľudovej zbožnosti.
Jarmila Sabová Džuppová uchopuje všetky tieto inšpiračné zdroje a ich pôvodné či už profánne alebo archetypálne významy napĺňa novými, osobitými posolstvami. Nepotláča tie pôvodné, ale skôr v nich nachádza paralely a odrazy vlastných myšlienok či aktuálnych životných situácií.
Zdanlivá banalita námetov Džuppovej diel prehovára k divákovi s otvorenou úprimnosťou, jedinečným jazykom, ktorý však i vďaka známym zobrazovaným skutočnostiam ostáva otvorený prirodzenej interkacii.  
 
Jarmila Sabová Džuppová (*1984)
Jarmila studied at the Faculty of Arts at the Technical University of Košice in the Studio of Graphics and Experimental Art, under supervision of Zbynek Prokop and Rudolf Sikora. In 2008 and 2018, she was the finalist for the VÚB Foundation Award and in 2009, for the prestigious prize of Oskár Čepan. In 2010, she came second and in 2018, third in the competition Painting of the year. Sabová is among the significant artists of the contemporary Slovak art scene. She exhibited at a solo exhibition in Levoča (2020 and in a city gallery in Rimavská Sobota (2006), and at group exhibitions in several Slovak galleries. Her paintings have also been displayed overseas for example in London, Berlin or in Czech Republic. She lives and works in Michalovce.
Jarmila Sabová Džuppová joined the art scene as a solitaire. Very quickly she created her own artistic language, based on strong colours and a specific handwriting, which follows an expressive, primitive art tendencies or children’s drawing. Her early works already exhibit an ‘insider’ view, as she concentrates on the topics closely connected with her own perception and feelings of the surrounding world and the situations in it. The themes of her work are full of emotional charge and of a personal symbolism with which she continually works.
To a certain point, Jarmila’s art represents a continuous diary record. She uses mostly pastel and tempera paint to capture the fragments of her experiences and feelings. This technique underlines the horizontality of her paintings, where the space is built around blocks of individual areas with unusual perspective angle. Jarmila Sabová Džuppová draws her inspiration from her surroundings: she is inspired by familiar locations of the region where she lives, or by a more universal surroundings typical for a life in a smaller town or village, such as merry-go-round, metal gates, bus stops, scenes of parks, gardens or a nearby wild nature. In her art, one may also find animals, folk ornaments or depictions of folk religiosity.
Jarmila Sabová Džuppová uses all those inspirational sources and their original, almost profane or archetypal meanings, filling them with her own, personal messages. She doesn’t oppress the original meanings, instead, finds parallels and reflections of her own thoughts or of current life situations.
Supposedly trivial themes of Džuppová’s art speak to a viewer with an honesty and a unique language, which depicts a familiar reality, thus leaving space for an open, natural interaction.